Project

General

Profile

Actions

Development

 • Předběžná analýza, specifikace cílů: Pro zdárný návrh zařízení potřebujeme znát jeho cíl, využití a vzorové či lépe konkrétní aplikace.
 • Analýza systému, specifikace požadavků: Dále stanovíme fyzikální limity i etické limity, které musí zařízení splňovat a určíme požadavky na zařízení k dosažení cílů.
 • Projektová studie, návrh: Vybereme odpovídající technologie a navrhneme technické řešení.
 • Implementace a realizace ALFA verzi.
 • Testování: Ověříme naplnění cílů, dodržení limitů a požadavků.
 • Dále můžeme upravit technologie a rekonstruovat technické řešení dokud nenaplníme cíle; tento někdy zdlouhavý cyklus označujeme Reengineering.
 • Zavádění a realizace BETA verze, kterou bude možné bezpečně užívat k cíleným úkonům a v rámci nastavených limitů.
 • Zkušební provoz
 • Sériová výroba produkční verze navazuje na zkušební provoz, předchází se tak možným nepříjemnostem v případě neočekávaných okolností ovlivňujících technické řešení a získají ze podklady pro:
 • Rutinní provoz a údržbu. V této části života projektu se kompletuje uživatelská dokumentace, návody, postupy a doporučení. Dále se získávají informace pro možná vylepšení.

Diag_dev
IpCode
dia

Návrh projektu

Cíle Projektu

Pro srouzmitelný popis cílů lze použít např. metodu SMART:
 • S - Specific – tedy cíl by měl být specifický, konkrétní, jasně definovaný;
 • M - Measurable – když je cíl konkrétní, je také měřitelný. Je to důležité pro jasné dokázání, že cíle bylo dosaženo;
 • A - Achievable/Acceptable – cíl by měl být také dosažitelný (ve stanoveném čase), nebo přijatelný;
 • R - Realistic/Relevant – cíl by měl být realistický a relevantní (vzhledem ke zdrojům potřebným k jeho dosažení);
 • T - Time Specific/Trackable – cíl by měl být časově specifický, v čase sledovatelný.

Podstata a harmonogram projektu

Popište podstatu, náplň návrhu projektu tak, aby tvořila srozumitelný celek.

Updated by Jednatel J.H. almost 5 years ago · 4 revisions