Project

General

Profile

Actions

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement)

Licenční ujednání opravňující k užívání systému AHMI®

1. Základní ustanovení a definice pojmů

 1. Následující licenční podmínky s koncovým uživatelem (dále jen „EULA“) upravují vztahy mezi společností Progredior Kybernétés s.r.o. a uživatelem při užívání software AHMI®. AHMI® zahrnuje software OS Android nebo jeho jednotlivé části a může obsahovat příslušnou databázi, dokumentaci v elektronické podobě a webové služby (dále jen „WS“).
 2. Veškerá práva ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), k software
  AHMI® a jeho jednotlivým částem (dále jen „Produkt“) náleží společnosti Progredior Kybernétés s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“). Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytovat oprávnění k výkonu práva užít produkt třetím osobám (dále jen „Nabyvatel“), a to ve stanoveném rozsahu uvedených v těchto licenčních podmínkách a dalších podmínkách.
 3. Nabyvatel se zavazuje při výkonu práva užít Produkt k dodržování a ochraně práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jakož i jiných práv duševního vlastnictví vztahujících se k Produktu nebo souvisejících s jeho užíváním a k ochraně obchodního tajemství Poskytovatele (zejm. myšlenek a principů, na základě kterých funguje Produkt a jednotlivé části Produktu).
 4. „Demoverze“ označuje produkt, který má omezenou funkčnost, je volně šiřitelný a nesmí být použitý ke komerčním účelům.
 5. „Odměna“ je cena licence k Produktu dle platného ceníku Poskytovatele.
 6. „Upgrade“ nebo „Povýšení“ je přechod na novou (vyšší) verzi stejného nebo obdobného případně rozsáhlejšího Produktu.
 7. „Licence“ označuje převod práva k užití Produktu Nabyvateli.

2 Poskytování a rozsah licence

 1. Nabyvatel otevřením, spuštěním nebo použitím Produktu potvrzuje, že souhlasí s licenčními podmínkami EULA. Pokud Nabyvatel s podmínkami smlouvy EULA nesouhlasí je povinen se zdržet jakéhokoliv používání Produktu a je povinen si u Poskytovatele bezodkladně vyžádat informace týkající se ukončení poskytování Licence.
 2. Při dodržení ustanovení této smlouvy tímto Poskytovatel uděluje Nabyvateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Produkt, tzn. právo používat, přistupovat, zobrazovat a spouštět Produkt zdarma.
 3. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli Licenci na dobu neurčitou, která obvykle nabývá délky životnosti přidruženého produktu (dále jen „Licenční doba“), pokud není sjednáno jinak. Licenční doba se počítá od okamžiku přidělení Licence. Poskytnutá Licence je nevýlučná a nepřenosná.
 4. Nabyvatel je výslovně srozuměn se zákazem udělování práv třetím osobám Produktu, tj. zejména prodávat, postupovat, pronajímat, dávat do nájmu, distribuovat, vyvážet, dovážet, jednat jako prostředník nebo Poskytovatel, ani jinak udělovat práva třetím stranám ohledně Produktu, nebo jakékoli jeho části v případě, že není dohodnuto s Poskytovatelem systému AHMI® jinak.
 5. Nabyvatel je výslovně srozuměn se zákazem úprav software AHMI®, tj. zejména provádět, způsobovat, dovolovat ani schvalovat úpravy, vytváření odvozených děl, překlad, zpětnou analýzu, dekompilaci, převod ze zdrojového kódu nebo hacking Produktu, nebo jakékoli jeho části, s výjimkou případů, které připouští zákon.
 6. Nabyvatel nesmí rozmnožovat dokumentaci k užívání Produktu dodanou s Produktem v elektronické podobě, ani její části uvádět ve svých veřejně publikovaných materiálech bez
  předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Tento souhlas mu však Poskytovatel nemusí poskytnout, a to bez uvedení důvodu. Porušení článků 2.3, 2.4 a 2.5 zakládá podstatné porušení licenčních podmínek.
 7. Nabyvatel provede taková opatření, aby článek 2.6 těchto licenčních podmínek neporušili ani jeho zaměstnanci ani jím sjednané třetí osoby (uživatelé Produktu).
 8. Nabyvatel je povinen neprodleně sdělit jakoukoliv změnu kontaktních a firemních údajů včetně e-mailové adresy Poskytovateli.
 9. V případě potřeby převedení přístupových práv na jiného koncového uživatele je Nabyvatel bezodkladně povinen informovat Poskytovatele o této skutečnosti.
 10. Porušením výše uvedených podmínek ztrácí Nabyvatel práva vyplývající z těchto licenčních podmínek.

3 Povýšení Produktu

 1. Tato smlouva EULA se vztahuje na nahrazení, aktualizace, doplňky, přídavné součásti nebo součásti webových služeb Produktu, které Nabyvateli Poskytovatel může poskytnout
  nebo zpřístupnit po datu získání první licence k užívání Produktu, pokud s nimi nejsou poskytnuty samostatné podmínky. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit webové služby,
  které jsou Nabyvateli poskytovány nebo zpřístupněny prostřednictvím použití Produktu.

4 Prodloužení Licence

 1. Licenci není nutno prodlužovat ani obnovovat a platí po celou doby existence přidruženého HW.
 2. Výpověď je možno podat písemně na adresu Poskytovatele nebo elektronickou poštou na adresu a je účinná okamžikem jejího doručení Poskytovateli. Není-li prokázán opak, považuje se výpověď za doručenou třetím dnem po jejím prokazatelném odeslání.

5 Ustanovení o záruce a odpovědnosti Poskytovatele

 1. Poskytovatel neposkytuje Nabyvateli záruku na dodaný Produkt.
 2. Produkt je navržen a nabízen jako Produkt pro konkrétní účel (komunikační rozhraní AMMI). Nabyvatel souhlasí s tím, že Produkt není bezchybný a rozhodně Poskytovatel doporučuje pravidelné zálohování souborů.
 3. Veškerá data obsažená v Databázi slouží pro informaci. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré informace obsažené v Databázi byly a jsou získávány s vynaložením jeho řádné péče
  ze zdrojů považovaných za spolehlivé a přesné, avšak Poskytovatel neodpovídá za jejich přesnost a za případné škody vzniklé v důsledku jejich použití.
 4. Poskytovatel nenese odpovědnost za přímé i nepřímé škody způsobené nevhodným použitím, nehodou a zneužitím Produktu včetně škod a nákladů souvisejících s ušlým ziskem, ztrátou dobrého jména, dat nebo počítačových programů. Nevhodností podle tohoto ustanovení se rozumí jednání nebo opominutí jednání v rozporu s licenčními podmínkami, pokyny, doporučeními či uživatelskou dokumentací Poskytovatele nebo jiných výrobců a distributorů.
 5. Kromě výše uvedeného je Produkt poskytován "tak, jak je", to jest bez záruky jakéhokoliv druhu, ať vyjádřené nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti a
  vhodnosti pro konkrétní účel.

6 Důvěrné informace

 1. Poskytovatel i Nabyvatel můžou při vzájemné komunikaci získat přístup k informacím, které druhá strana označí jako důvěrné. Nabyvatel zajistí, aby nedošlo k ohrožení těchto
  důvěrných informací jeho zaměstnanci ani jim sjednanými třetími osobami. Stejnou povinnost splní vůči Nabyvateli Poskytovatel, označí-li Nabyvatel některou zpřístupněnou
  informaci za důvěrnou.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje Nabyvatele k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití Produktů a služeb Poskytovatele. Nabyvatel má právo zasílání těchto informací ze strany Poskytovatele kdykoliv zakázat, a to vyjádřením nesouhlasu elektronickou poštou na adresu .

7. Salvatorní klauzule

 1. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení těchto Licenčních podmínek neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto Licenčních podmínek. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou Poskytovatel a Nabyvatel konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Licenčních podmínek, jež pozbyla platnosti.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky smlouvy EULA tvoří nedílnou součást k užívání Produktu.
 2. Tyto Licenční podmínky užívání software AHMI® včetně dalších právních vztahů zde neupravených, stejně tak jako smlouvy/potvrzení objednávek na tyto Licenční podmínky
  odkazující, se řídí českým právem, konkrétně ustanoveními zákona č.513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon.
 3. Tyto Licenční podmínky jsou platné od data předání Produktu do užívání.
 4. Nabyvatel prohlašuje, že si text Licenčních podmínek důkladně přečetl a porozuměl právům, povinnostem, podmínkám zde uvedeným. Nabyvatel potvrzuje, že s obsahem bez výjimky souhlasí podle své skutečné, svobodné a vážné vůle a že uděluje souhlas Poskytovateli ke zde uvedeným právům.

Updated by Jednatel J.H. over 7 years ago · 2 revisions