Project

General

Profile

Modular Uninterruptible Switched Power Supply MUSPS

Popis

MUSPS je modulární zdroj nepřerušeného napájení řízený miniaturním RISC kontrolérem v provedení online s dvojitou konverzí (Online/double-conversion). Napětí elektrorozvodné soustavy projde filtry, poté se usměrní a sníží na bezpečné malé napětí a následně střídačem mění na výstupní napětí 230 V AC. Na vstupní napětí je připojen pomocný obvod nabíječe akumulátorů. Na stejnosměrném vnitřním obvodu je připojen kromě vstupního invertoru (který dodává energii v případě normálního provozu) také výstup akumulátorů, které dodávají energii v případě výpadku vstupního napájení. Jelikož výstupní invertor (střídač) je napájen z vnitřního obvodu po celou dobu provozu (jak v případě normálního provozu, tak při výpadku), tak při jakémkoliv zkreslení či výpadku vstupního napětí nevzniká žádná prodleva při přepnutí na bateriový provoz, jak je tomu u Off-line nebo Line-interactive UPS.

Modularita představuje konfigurovatelnost MUSPS. Funkce a vlastnosti v tomto dokumentu mohou a nemusí být součástí vaší sestavy; pozorně přečtěte záruční list, který upřesňuje Vaší konfiguraci.

Ochranné funkce

 • Ztráta napájení (blackout) – Úplná ztráta napájecího napětí po dobu delší než 2 sinusové cykly; obvykle způsobí, že připojená zátěž přestane fungovat.
 • Krátkodobý pokles – Velmi krátkodobý pokles napětí o 15 až 20 % („bliknutí světel“); většinou neškodné.
 • Napěťová špička – Krátkodobé přepětí > 10 %; může způsobit poškození zařízení.
 • Dlouhodobé podpětí (brownout) – Dlouhá linie nízkého napětí, které může způsobit nadměrné opotřebování spotřebičů, popř. i nefunkčnost citlivých zařízení.
 • Dlouhodobé přepětí – Dlouhá linie vysokého napětí, které může způsobit nadměrné opotřebování spotřebičů, popř. i nefunkčnost citlivých zařízení.
 • Rušení v síti (šum) – Způsobuje elektromagnetické rušení.
 • Změna frekvence – Odchylka od standardní frekvence (50 Hz, způsobuje např. změnu rychlosti motorů, „spadnutí“ počítače).
 • Napěťové rázy – Mžikové špičky až 20 000 V, způsobovány přeskokem jisker při spínání a elektrostatickými výboji, které mohou mít za následek chyby dat nebo i poškození počítačů.
 • Harmonické zkreslení – Harmonické zkreslení sinusového průběhu je obvykle způsobeno nelineární zátěží (motory); může způsobovat chyby v komunikaci nebo i poškození hardware.

Řídicí a monitorovací funkce

 • Monitoring stavu pojistky nabíjení a zátěže
 • Monitoring procesu nabíjení, vybíjení a stárnutí akumulátoru
 • Monitoring proudu zátěže
 • Monitoring teplot (chladič, akumulátory)
 • Řízení (připojení a odpojení) zátěže
 • Řízení procesu nabíjení (MUSPS udržujte akumulátor v nabitém stavu).
 • Řízení chlazení
 • Indikační kolektory
 • Vzdálené ovládání
 • Časové ovládání
 • Zámky ovládání
 • Management hromadného řízení (při použití více jednotek)
 • Management hromadného monitorování (při použití více jednotek)
 • Real-time flash management

Technické parametry

 • Vstup 88-264 VAC nebo 124-370 VDC
 • Výstup zásuvka: 230 VAC, 50 Hz, 350 W RMS
 • Maximální připojitelná zátěž: 350 W
 • Výstup USB: 5 VDC, 2,5 W
 • Max. nabíjecí proud 30 A
 • Maximální proud vnitřního obvodu 30 A
 • Maximální přenositelný výkon 840 W
 • Uložená energie v základu: 500 Wh (olověný akumulátor 44 Ah při 20 °C)
 • Uložená energie max: nekonečno (omezeno nabíjecím časem)
 • Odhad doby běhu na akumulátor: (uložená energie - 10 % (akumulátor není zcela vybíjen) - vliv teploty)/(výkon zátěže * (1 + výkon zátěže / uložená energie) * 1,2)
 • Ochrana akumulátoru proti vybití a přebíjení
 • Ochrana výstupu proti zkratu a přetížení
 • Síťový filtr na vstupu (aktivní PFC)
 • Provozní teplota: -20 až 60 °C
 • Hmotnost: 13 Kg (při 500 Wh) (19,5 Kg ve skříňce)
 • Rozměry komponent: 215 x 270 x 180 mm
 • Rozměry skříňky: 300 x 300 x 200 mm
 • Doba nabíjení: 6 hodin až 24 hodin

Instalace

MUSPS je dodáváno v provedení v elektronické instalační skříni a v provedení bez skříně (volné díly). MUSPS má následující moduly:
 • AC/DC převodník s nastavitelným výstupem kolem 14 V.
 • Výkonová deska pro ovládání a propojení dílů (DPS, ventilátor, přepínač, vodiče).
 • Řídicí MCU.
 • Napájení řídicího MCU.
 • DC/AC s výstupem 230V/50Hz.
 • Instalační skříň.

Návod k obsluze

MUSPS je plně automatické zařízení, které je od výroby nakonfigurováno pro optimální a okamžité použití. Po odborné instalaci MUSPS už se nemusíte zařízení dále věnovat. Veškeré monitorovací a řídicí funkce jsou volitelné a pokud jich nevyužíváte je MUSPS plně automatické.

MUSPS se dá použít jako aktivní záložní zdroj ale i jako mobilní zdroj energie. Umožňuje vám napájet svá zařízení v terénu nebo bez připojení k elektrorozvodné síti.

V závislosti na konfiguraci se liší jak nabíjecí charakteristiky tak časy. Ve standardní konfiguraci je doporučené nechat MUSPS stále připojené k elektrické rozvodné síti.

MUSPS má připojeno 1 tlačítko se světelnou signalizací zapnutého stavu MUSPS. Toto tlačítko slouží k odpojení zátěže a vypnutí MUSPS.

MCU MUSPS signalizuje na zelené LED stav zátěže (svítí = připojeno, bliká = odpojeno) a na červené LED stav akumulátoru (svítí = provoz na akumulátor, bliká = akumulátor téměř vybit).

Údržba

MUSPS nevyžaduje žádnou údržbu je-li provozován za uvedených provozních podmínek a je-li používán v souladu s návodem k obsluze. Jediným úkonem údržby je výměna starých akumulátorů
s nedostatečnou kapacitou:
 1. Vypněte MUSPS.
 2. Odpojte síťové napájení (přívodní napájecí kabel elektrorozvodné soustavy).
 3. Odpojte přívodní vodiče akumulátoru od MUSPS povolením matic a sejmutím oček kontaktů.
 4. Připojte přívodní vodiče na nový bezúdržbový 12V akumulátor. POZOR! Dodržte barevné značení vodičů (žlutá = svorka +12 V, modrá = svorka - 12 V). Konkrétní akumulátory konzultujte s technickým pracovníkem PK.
 5. Při připojování akumulátoru může docházet k nepatrnému jiskření při kontaktu vodiče a svorky akumulátoru.
 6. Po připojení akumulátoru je vhodné restartovat MCU.
 7. MUSPS je v provozuschopném stavu.

Manipulace s novým i vybitým akumulátorem

 • Při manipulaci používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky (nejlépe gumové, odolné proti žíravině H2SO4 až do koncentrace 50 %): ochranné brýle, oděv (plášť, zástěru atd.), rukavice a pevnou obuv.
 • Při přepravě zacházejte s naplněným akumulátorem jako s nebezpečným nákladem. Zajistěte aby nedošlo k poškození nádoby (nebo k převržení), potažmo úniku elektrolytu. Dále při přepravě dbejte na správné zajištění proti posunu a rovněž zajistěte akumulátor proti zkratu.
 • Po přepravě vizuálně zkontrolujte akumulátor, nemá-li praskliny, nedochází-li k úniku elektrolytu nebo není-li jinak mechanicky poškozen. Pokud ano, je třeba jej odstavit mimo provoz a pověřit odborný servis jeho kontrolou. Jakékoliv zásahy do konstrukce akumulátoru nejsou povoleny.
 • K odstranění menšího množství elektrolytu, při náhodném úniku z nádoby akumulátoru (do 10 ml), můžete použít savý papír (např. toaletní), kterým stírejte zasaženou oblast až zcela do sucha. Poté místo opláchněte např. mýdlovou vodou, k neutralizaci většího množství elektrolytu použijte např. práškovou jedlou sodu nebo vápno. Kontaminovanou oblast posypte dostatečným množstvím. Směs lze po neutralizaci (poté, co prášek absorbuje veškerou tekutinu) bez obav zlikvidovat s komunálním odpadem (neplatí pro průmyslový provoz!).
 • Je-li akumulátor bezúdržbový, ale přesto disponuje zátkami (např. ukrytými pod samolepícím štítkem) můžete zkontrolovat dle potřeby (perioda kontrol není u bezúdržbového typu specifikována) stav hladiny elektrolytu a v případě poklesu dolít destilovanou vodu. Hladina by měla sahat alespoň 1,5 cm nad olověné desky článku.
 • Akumulátor udržujte v čistotě, mimo zdroj tepelného a slunečního záření. Konektory a svorky udržujte rovněž čisté a zakonzervované kyselinovzdorným tukem (nejlépe tuhá maziva nebo olej).
 • Před dlouhodobým uskladněním akumulátor dobijte. Nádobu očistěte a póly akumulátoru zakonzervujte. Skladujte v suchu (do 80 % relativní vlhkosti), v temnu, s teplotou od 5 °C do maximálně 15 °C. Běžné pokojové teploty nejsou vhodné. Na akumulátory nikdy nepokládejte žádné předměty. Nikdy neskladujte akumulátor ve vybitém stavu.
 • Během uskladnění kontrolujte napětí akumulátoru, alespoň jednou za 6 měsíců. Poklesne-li napětí pod úroveň 12,4 V, dobijte jej. U akumulátoru neustále probíhají chemické reakce, i v době, kdy není akumulátor v provozu. Tím dochází k jeho pomalému samovolnému vybíjení, ale také stárnutí.
 • Olověné akumulátory neuskladňujte ani nenabíjejte společně s alkalickými bateriemi.

První pomoc při manipulaci s akumulátorem

 • Při poranění očí žíravinou (roztok kyseliny sírové): zasaženou oblast (oko a okolí) intenzivně proplachujte proudem vlažné čisté tekoucí vody alespoň 15 minut. Oko proplachujte důkladně otevřené. Vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
 • Při potřísnění pokožky nebo oděvu žíravinou (roztok kyseliny sírové): zasaženou oblast intenzivně proplachujte proudem vlažné čisté tekoucí vody alespoň 15 minut. Kontaminovaný oděv odstraňte. Vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
 • Při požití žíraviny (roztok kyseliny sírové): ústa intenzivně proplachujte proudem vlažné čisté tekoucí vody, alespoň 15 minut. Při polknutí NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Pijte velké množství vody a okamžitě vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
 • Při popálení částí těla (pokožky): při popálení elektrickým obloukem nebo o rozpálené kovové předměty důsledkem zkratu, ihned chlaďte postižené místo vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.

Vývojové informace

Vývojové informace mohou procházet uživatelé s bezpečnostní prověrkou reportér a vyšší.

 1. Aktuální hlavní vývojová verze: dke-1.x
 2. Developments Issues: #1180
 3. Components List

Přílohy